Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             DIDAKTICKÉ POMŮCKY
DiPo®– český jazyk
Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro výuku českého jazyka vznikly v každodenní praxi – na I. stupni základní školy. Protože odráží potřeby dětí i učitelů, našly své místo nikoliv v regálech kabinetů, ale ve třídách a na lavicích žáků. Při vývoji každého z pokračování pomůcek DiPo® jsme konzultovali každý krok s dalšími zkušenými učiteli, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dětmi. Jsou vhodné k probírání učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Systém práce s pomůckami DiPo® je pro děti velmi příjemný, dovede upoutat jejich pozornost k danému učivu, čímž umožňuje dětem látku snadněji a lépe zvládnout. Učitelům pomáhá usnadňovat přípravu na vyučovací hodinu. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku českého jazyka získaly ocenění ZLATÁ SCHOLA NOVA na XI. ročníku mezinárodního veletrhu učebních pomůcek Schola Nova 2004. Používáním pomůcky DiPo® můžete výrazně omezit časově náročné a unavující opravování v sešitech, žáci procvičují látku bez psaní. Didaktické pomůcky DiPo® jsou vhodné také pro žáky se specifickými poruchami učení, do školních družin a na domácí přípravu dětí. Jsou přijímány učiteli i dětmi velmi kladně. Práce s DiPo® je efektivní a žáky baví.


Vydané pomůcky
DiPo®− podstatná jména (vzory, rody, pády)
(1. přepracované vydání)

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – podstatná jména (vzory, rody, pády) je zaměřena na procvičování kategorií podstatných jmen. DiPo® – podstatná jména (vzory, rody, pády) je moderní didaktická pomůcka, která splňuje požadavky učitelů na moderní pojetí vyučování na základních školách a plní funkci cvičebnice. Vhodně tak doplňuje všechny učebnice českého jazyka. Na základě požadavků základních škol jsme přepracovali toto vydání, protože od prvního vydání uplynulo již 15 let a řada škol potřebuje původní pomůcku již nahradit. V tomto vydání jsou oboustranné pracovní desky. Na jedné straně pracovní desky je natištěna lišta na určování pádů, na druhé straně pracovní desky lišta na určování rodů. Lišty z každého rodu pro určování vzorů jsou oboustranné ve dvou variantách, první varianta je lehčí (s nápovědou) a druhá varianta je těžší (bez nápovědy). Autor provedl změnu u velké části vazeb, kde záměrně opakuje podstatná jména v různých tvarech z minulého vydání. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

Více informací zde

Doplnění (*.pdf): pracovní list, ukázka použitíDiPo®− koncovky podstatných jmen
(1. přepracované vydání)
VYPRODÁNO

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – koncovky podstatných jmen je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu koncovek podstatných jmen – určení správnosti i/í a y/ý v koncovkách podstatných jmen. Je vhodná k procvičování i opakování. DiPo® – koncovky podstatných jmen je didaktická pomůcka splňující požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách a plnící funkci cvičebnice, která slouží jako příloha ke všem učebnicím českého jazyka. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

Více informací zdeDiPo®− přídavná jména
(1. přepracované vydání)
VYPRODÁNO

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – přídavná jména je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu koncovek přídavných jmen. Je vhodná k procvičování i opakování. DiPo® – přídavná jména je didaktická pomůcka splňující požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách a plnící funkci cvičebnice, která slouží jako příloha ke všem učebnicím českého jazyka. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

Více informací zdeDiPo®− vyjmenovaná slova
(1. přepracované vydání)
VYPRODÁNO

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® – vyjmeno- vaná slova je zaměřena na rychlé osvojení pravopisu i/í, y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slova. Je vhodná k procvičování i opakování. Pomůcka DiPo® – vyjmenovaná slova splňuje požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách a plní funkci cvičebnice. Vhodně tak doplňuje všechny učebnice českého jazyka. Protože od prvního vydání uplynulo 14 let a svět kolem nás se mění, přepracovali jsme obsah řady karet. Zpřesnili a rozšířili jsme nápovědu u karet s méně obvyklými slovy. Zapracovali jsme vazby s regionálními a multikulturními prvky. Ve větší míře jsme použili víceslovné zeměpisné a místopisné názvy. Anticipujeme tím také pravopis velkých písmen. Zvýšili jsme počet pracovních desek a deska má nyní oddělenou část s přehledem vyjmenovaných slov. Věříme, že změny, které z velké části vycházejí z vašich námětů, přivítáte. Pro kreativní učitele jsme stejně jako v minulém vydání zařadili volné karty, kde si sami učitelé můžou dopsat text a pomůcku doladit podle svého. Tato pomůcka je kompatibilní s prvním vydáním pomůcky.

Více informací zde


Dále připravujeme
Novinky pomůcek

DiPo® - psaní „ě”/„je” ve slovech

1. přepracované vydání pomůcek

DiPo® - slovesa
DiPo® - shoda přísudku s podmětem
DiPo® - slovní druhy
DiPo® - pravopis tvrdých a měkkých slabik
DiPo® - jazykové háčky pro šikovné žáčky (hlásková spodoba, ů/ú)
DiPo® - jazykové háčky pro šikovné žáčky (použití -mně, - mě ve slovech a zájmeno já)